Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van voetbal vereniging  Victoria-O  u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 16 november 2015 in de kantine van ons sportcomplex

“de Konkel” :

Aanvang 20.15 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen vorige vergadering

5. Diverse verslagen

– algemeen verslag

– verslag technische commissie

– sponsorcommissie

– financieel jaarverslag

– verslag kascommissie

7.Bestuurssamenstelling en -verkiezing

– toetredend:

Marco v.d. Koppel  namens Technische commissie

Kenny v.d. End namens de Sponsor commissie

Vacature *penningmeester (stand van zaken)

Aftredend en herkiesbaar Cees Koning in de functie van voorzitter

Aftredend en niet  herkiesbaar:

Sietse Huisman in de functie van **secretaris.

 

* Op dit moment geeft de heer  Adri Zwagerman als administrateur inhoud aan deze functie.

Als administrateur maakt de heer Zwagerman geen deel uit van het bestuur.

 

**Op dit moment is er nog geen kandidaat voor functie van secretaris.

Het bestuur roept kandidaten op,  die zich kunnen vinden in de profielschets  die binnenkort op de website wordt geplaatst,  om zich aan te melden voor deze functie.

8.Rondvraag

9.Sluiting

 

Vriendelijke groeten,

Sietse Huisman

Secretaris.

  • De verslagen worden tijdens de vergadering ter beschikking gesteld.