Teamindeling, hoe werkt dat?
Beoordelingsfase.
Elke pupil welke al voetbalt bij Victoria-O zal door zijn trainers-coaches in de loop van april-
mei beoordeeld worden op een aantal dezelfde criteria welke Victoria-O binnen de jeugd
hanteert, te weten;
– Technische vaardigheden
– Voetbalintelligentie
– Snelheid & Fysiek
– Sociale vaardigheden
Dit is geen beoordeling in de vorm van een rapportcijfer of iets dergelijks, maar meer het
toekennen van een waarde in relatie tot de ontwikkeling van de betreffende vaardigheid.
Op het moment dat alle pupillen door hun trainers-coaches beoordeeld zijn zullen we alle
beoordelingen bij elkaar verzamelen en de uitkomst van een ieders ontwikkeling verwerken
in een overzicht zodat we in een eenvoudig overzicht helder hebben welke speler zich op dit
moment op welke niveau qua ontwikkeling van de bovenstaande vaardigheden bevindt.

Waarom teams herindelen oftewel ‘doorselecteren’?
Binnen Victoria-O wordt bovenstaande vraag nogal eens gesteld en ook komende weken zal
deze vraag nog verschillende keren voorbij komen.

Dit proces wordt nogal eens ‘een beladen onderwerp genoemd’, naar mijn idee is dit
helemaal niet nodig. Trainers-coaches & ouders/verzorgers hebben maar 1 doel; de jongens
& meiden moeten met plezier voetballen!
Vanuit Victoria-O is er daarnaast maar 1 hele belangrijke reden waarom ervoor gekozen is
om ook al vanaf de jeugdteams door te selecteren:
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om onze pupillen met plezier beter te leren
voetballen.
Dat wil zeggen dat wij er alert op moeten zijn dat onze pupillen op voetbal zitten omdat ze
het spelletje leuk vinden en zich hierin ook willen ontwikkelen. De beste manier om dit doel
te bereiken is door ervoor te zorgen dat elke pupil deel kan uitmaken van het spel en dus
veelvuldig aan de bal kan zijn…., want daarom zitten de pupillen toch op voetbal?

Op het moment dat wij als club pupillen van een tè verschillend niveau qua vaardigheden bij
elkaar in hetzelfde team laten spelen dan zien we dat we het bovenstaande niet bereiken.
De wat verder ontwikkelde pupillen zijn steeds meer aan de bal en de pupillen welke qua
ontwikkeling van 1 of meer vaardigheden nog wat stappen moeten maken komen steeds
minder aan de bal….en daarvoor zitten de laatstgenoemde pupillen niet op voetbal.

Vergelijking voetbal en school.
Het proces welke wij met elkaar zullen doorlopen ter voorbereiding op de indeling van
nieuwe teams voor volgend seizoen kent een belangrijke gelijkenis met het aanbieden van
lesstof op school. Als ouders hopen we en gaan wij er vanuit dat als ons kind bijvoorbeeld
wat verder ontwikkeld is op het gebied van lezen dat de leerkracht ons kind iets moeilijkere
(lees; uitdagendere) lesstof aanbiedt zodat de leerling zijn ontwikkeling op dit vlak kan
voortzetten en er ook lol in blijft houden. Zou dit niet gebeuren dan wordt de ontwikkeling
geremd en lopen we het risico dat ons kind zich, door gebrek aan uitdaging gaat
vervelen…en het betreffende vak dus saai of stom vindt.

Met voetbal werkt dit precies hetzelfde. Als we met teams aan de slag zijn waar het niveau
qua vaardigheden gelijk/meer gelijk is dan kunnen wij hier als trainers rekening mee houden
bij het uitkiezen van de oefenstof tijdens de training en de moeilijkheidsgraad van de
oefeningen. Daarnaast hebben we als club de verantwoordelijkheid om onze teams,
afhankelijk van de beheersing van de 4 bovengenoemde vaardigheden in te delen in een
poule/klasse bij de KNVB waarin zij op het gebied van voetbal ook uitgedaagd worden. Dus
niet in een poule/klasse waarin je elke week met 12-1 wint, maar ook niet in een
poule/klasse waarin je elke week met 15-3 verliest.

Afstemming binnen Victoria-O.
In de loop van mei (na het afronden van de beoordeling per pupil) zullen we met een
afvaardiging van trainers/coaches vanuit elk team met elkaar het ontwikkelingsniveau van
elke pupil bespreken en met elkaar stappen zetten om pupillen welke qua ontwikkeling van
vaardigheden ‘gelijkend’ zijn te categoriseren.
Aan de hand van deze afstemming en op basis van de laatste indrukken tijdens het einde van
het seizoen zullen we voorafgaand aan de vakantieperiode (waarschijnlijk juni) voor de
teams een indeling kunnen maken. Doel hierbij is dat we onze pupillen in een team hebben
kunnen indelen waarin de ontwikkeling van een ieders voetbalvaardigheden redelijk dicht bij
elkaar liggen en ze met elkaar als team, maar ook individueel leuke en uitdagende
wedstrijden kunnen gaan spelen.

Waarom maken we de indeling van de nieuwe teams voor de vakantieperiode bekend?
Ons (trainers/coaches) doel is om ruimschoots voor de zomervakantie iedere pupil te
informeren over de concept samenstelling van zijn/haar team bij aanvang van het volgende
seizoen. We willen hierbij benadrukken dat het voor ons als trainers-coaches &
ouders/verzorgers en uiteraard de pupillen zelf geen wedstrijd moet zijn wie er in de O11-1
of O12-1 komt, dat het hier niet om gaat hebben we hierboven geprobeerd uiteen te zetten.
Plezier in voetbal en dat alle pupillen gelijkwaardig bij het voetbalspel betrokken zijn is
absoluut het belangrijkste.

Het definitief vaststellen van de teams in juni geeft ons de gelegenheid om de meest recente
aanmeldingen van nieuwe pupillen nog mee te nemen in dit traject. Daarnaast zullen we
voorafgaand aan de vakantieperiode proberen om voor zoveel als mogelijk teams trainers &
coaches te organiseren, erg belangrijk voor een soepel verloop van trainingen & wedstrijden.

Wat zijn jouw ideeën ten aanzien van trainen of coachen gedurende het volgende seizoen?
De maanden april-mei lenen zich er goed voor om binnen de huidige groep trainers-coaches
te inventariseren wat een ieders ideeën zijn richting het volgende seizoen als het gaat om
het voortzetten van de eigen trainer-coach activiteiten.
– Ben je in de gelegenheid om één of beide taken te (blijven) vervullen?
– Zijn er specifieke ideeën welke je vooruitlopend op het nieuwe seizoen zou willen
inbrengen of zaken waarmee we rekening mee dienen te houden?
– Etc.

Ouders/verzorgers welke belangstelling hebben om één of beide taken (trainer-coach) te
willen vervullen hebben we natuurlijk graag in beeld, dit kan de voorbereidingen op komend
seizoen erg versoepelen. Mocht je iemand weten of indien iemand eerst behoefte heeft aan
aanvullende informatie dan kan er contact opgenomen worden met; Marco van de Koppel,
Bestuurslid & Voorzitter Tecnische commisie, Telefoon; 06-15855811 of Mail;
marcovandekoppel@quicknet.nl
Wij hopen de begeleiding van elk team dus voorafgaand aan de vakantieperiode af te
kunnen ronden zodat we weten dat elk team goed georganiseerd en op tijd aan het nieuwe
seizoen kan starten.

Weet je ook iemand die wil voetballen bij Victoria-O?
Het kan natuurlijk zijn dat je binnen je familie, vrienden- en/of kennissenkring jongens of
meiden kent welke ook graag willen voetballen bij Victoria-O. Zoals beschreven gaan we met
de vorming van teams voor komend seizoen nu aan de slag, nieuwe aanmeldingen worden
op volgorde van binnenkomst ingedeeld bij een team waar nog ruimte is voor een extra
pupil. Mocht je dus iemand weten welke aanmelding bij Victoria-O overweegt, wacht dan
niet te lang en laat diegene zich snel en eenvoudig aanmelden via de website www.victoria-
o.nl (onder het kopje ‘lidmaatschap’ – ‘aanmelden’)

Afsluitend.
Met deze uiteenzetting hoop ik jullie voldoende helder uiteengezet te hebben hoe en
waarom we binnen Victoria-O pupillen op basis van gelijkwaardigheid in ontwikkeling van
voetbalvaardigheden bij elkaar in een team willen indelen.

Het heeft mijn sterke voorkeur om deze beoordeling te laten doen door onze trainers-
coaches welke diens ‘eigen’ pupillen elke week 2 of 3 x ziet voetballen.
Hoe e.e.a. er de komende weken uit gaat zien wordt dus op korte termijn vervolgd. Indien er
meerdere trainers-coaches betrokken zijn bij een team, overleg dan a.u.b. alvast wie er
vanuit de begeleiders als afgezant zijn/haar team zal vertegenwoordigen tijdens het
vervolgtraject.

Vriendelijke & sportieve groet,
Marco van de Koppel
Bestuurslid & Voorzitter Technische commissie