Ledenmutaties
Mutaties voor de ledenadministratie (aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen) lopen via de website www.victoria-o.nl.

De ledenadministratie is in handen van Wouter Dekker met hulp Paula Dekker. Mutaties worden electronisch doorgestuurd naar de betreffende personen.

Het betreffende TC lid of coördinator wordt eveneens electronisch (via email) op de hoogte gesteld van de mutatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling/plaatsing in een team.

Voor aanmeldingen tijdens het seizoen neemt hij/zij contact met u op of er plaats is. Voor aanmeldingen in de maanden april, mei en juni mag u ervan uitgaan dat het nieuwe lid wordt geplaatst. Medio juli staat de teamindeling op de website.

Wachtlijsten
Er ontstaan in de loop van het seizoen meestal wachtlijsten voor een paar leeftijdcategorieën, doorgaans de jongste jeugd. (E en F pupillen en de mini’s)

De leden die op de wachtlijst staan, mogen meetrainen met hun leeftijdsgroep, mits daarvoor ruimte is. Meetrainen is wel op geheel eigen risico en voor verantwoordelijkheid van de ouders. Het nieuwe lid is nog geen lid van de vereniging en daarmee geen lid van de KNVB. Hij/zij kan dan ook geen rechten ontlenen aan de door de KNVB afgesloten verzekeringen.

Er wordt contact opgenomen als er plaats is binnen een team of als er nieuwe teams bij de mini’s worden gevormd. Meespelen van wedstrijden is niet toegestaan zonder dat het lidmaatschap van Victoria-O en daarmee van de KNVB is verkregen.

Omtrent de hoogte van de contributie van deze leden wordt met de penningmeester een afspraak gemaakt, waarvan de betreffende leden op de hoogte worden gesteld.

Opzeggingen dienen te geschieden voor 1 mei. Indien nadien wordt opgezegd behoudt het bestuur zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

Overschrijving naar andere vereniging

In geval het lidmaatschap wordt opgezegd vanwege verhuizing en het lidmaatschap moet worden overgeschreven naar een andere vereniging dient u contact op te nemen met de secretaris. Hij beschikt over de benodigde formulieren en is gemachtigd om namens het bestuur de overschrijving goed te keuren. Hij zal (na overleg met de penningmeester) hiervoor zijn fiat geven zodra duidelijk is dat u aan uw financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging heeft voldaan.

Uitsluitend aan het einde van een seizoen is het mogelijk om een speler om andere redenen dan een verhuizing over te schrijven naar een andere vereniging. Dit moet vóór 15 juni. Ook hiervoor dient u contact op te nemen met de secretaris zoals u begrijpt liever iets eerder dan op de laatste dag, want hier is een administratieve procedure mee gemoeid, ook bij de nieuwe vereniging.